Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(): Only 0 of 740 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 81
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 740 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/clients/client1/web102/web/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/var/www/clients/client1/web102/web/storage/framework/sessions/557ca6f785f5f16da33bb75675cf61f12db3b85d', 'contents' => 'eyJpdiI6IkhuTU4wbXZ6eTJvODM1ZE1iTjFydHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3V4dDNRV0JOQzZqamdYNkFcL1FPMjJTY3lmbTBFSjdjRU5FZ2lTbFNndkJqMlRiRE1oMkJuZmVJcldrR2ZcL05vK2haV2N0Q3htaTYxUXJITkc4ZktzXC9aTitTeWZEcFphbE5rd2FnZmQ1OHQ2VW53NlNpSllKTlBMaUxKMllLRHlqMlJlR2JoZkVhektXcUdnZ3drNDBud0NuRFlxZFpjREtYRDR6Z0NSUzBYTzBuTFFpdkVkT3JNSWlEcTVEVzVLWWxsVGVWXC9ROWJcL3ZxdTNkWGphMFRYd04xVXhaTGJXZVhHN2pSRlN6QnhFTUtoOTMweE56c3p6d2N2MDZ3ZXoyd2JWYlwvYks2WTFqd0x2UzdKd0lycDA4eVVMNUJvczllZ2dWN1J4cDd4ZERtR2VwVnVidWViXC9PM2xVa252WjBOV2xcLzk0SUpMT3JMT3BrVEl4VExxdmNZdVBkOE9mbTFmcUoyU1IyeUxQbCszdk5XT2FpV0REaFljcDhDRkpwNWNQUWhMV0doRG1aeDhobXhQdlF6RkhRZzlWdjZ3UWVrN3VKWVdvSEFiZXNBPSIsIm1hYyI6IjI4MTRiNzljYTU4ZTMzNDA3MTYwOTA2NmNmZGE1MzJmNTIzMWY1MWZhNTlkZDliNjc5ZDE2OTI0M2MxZTQ5MWMifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/var/www/clients/client1/web102/web/storage/framework/sessions/557ca6f785f5f16da33bb75675cf61f12db3b85d', 'eyJpdiI6IkhuTU4wbXZ6eTJvODM1ZE1iTjFydHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3V4dDNRV0JOQzZqamdYNkFcL1FPMjJTY3lmbTBFSjdjRU5FZ2lTbFNndkJqMlRiRE1oMkJuZmVJcldrR2ZcL05vK2haV2N0Q3htaTYxUXJITkc4ZktzXC9aTitTeWZEcFphbE5rd2FnZmQ1OHQ2VW53NlNpSllKTlBMaUxKMllLRHlqMlJlR2JoZkVhektXcUdnZ3drNDBud0NuRFlxZFpjREtYRDR6Z0NSUzBYTzBuTFFpdkVkT3JNSWlEcTVEVzVLWWxsVGVWXC9ROWJcL3ZxdTNkWGphMFRYd04xVXhaTGJXZVhHN2pSRlN6QnhFTUtoOTMweE56c3p6d2N2MDZ3ZXoyd2JWYlwvYks2WTFqd0x2UzdKd0lycDA4eVVMNUJvczllZ2dWN1J4cDd4ZERtR2VwVnVidWViXC9PM2xVa252WjBOV2xcLzk0SUpMT3JMT3BrVEl4VExxdmNZdVBkOE9mbTFmcUoyU1IyeUxQbCszdk5XT2FpV0REaFljcDhDRkpwNWNQUWhMV0doRG1aeDhobXhQdlF6RkhRZzlWdjZ3UWVrN3VKWVdvSEFiZXNBPSIsIm1hYyI6IjI4MTRiNzljYTU4ZTMzNDA3MTYwOTA2NmNmZGE1MzJmNTIzMWY1MWZhNTlkZDliNjc5ZDE2OTI0M2MxZTQ5MWMifQ==', '2') in Filesystem.php line 81
  4. at Filesystem->put('/var/www/clients/client1/web102/web/storage/framework/sessions/557ca6f785f5f16da33bb75675cf61f12db3b85d', 'eyJpdiI6IkhuTU4wbXZ6eTJvODM1ZE1iTjFydHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3V4dDNRV0JOQzZqamdYNkFcL1FPMjJTY3lmbTBFSjdjRU5FZ2lTbFNndkJqMlRiRE1oMkJuZmVJcldrR2ZcL05vK2haV2N0Q3htaTYxUXJITkc4ZktzXC9aTitTeWZEcFphbE5rd2FnZmQ1OHQ2VW53NlNpSllKTlBMaUxKMllLRHlqMlJlR2JoZkVhektXcUdnZ3drNDBud0NuRFlxZFpjREtYRDR6Z0NSUzBYTzBuTFFpdkVkT3JNSWlEcTVEVzVLWWxsVGVWXC9ROWJcL3ZxdTNkWGphMFRYd04xVXhaTGJXZVhHN2pSRlN6QnhFTUtoOTMweE56c3p6d2N2MDZ3ZXoyd2JWYlwvYks2WTFqd0x2UzdKd0lycDA4eVVMNUJvczllZ2dWN1J4cDd4ZERtR2VwVnVidWViXC9PM2xVa252WjBOV2xcLzk0SUpMT3JMT3BrVEl4VExxdmNZdVBkOE9mbTFmcUoyU1IyeUxQbCszdk5XT2FpV0REaFljcDhDRkpwNWNQUWhMV0doRG1aeDhobXhQdlF6RkhRZzlWdjZ3UWVrN3VKWVdvSEFiZXNBPSIsIm1hYyI6IjI4MTRiNzljYTU4ZTMzNDA3MTYwOTA2NmNmZGE1MzJmNTIzMWY1MWZhNTlkZDliNjc5ZDE2OTI0M2MxZTQ5MWMifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 71
  5. at FileSessionHandler->write('557ca6f785f5f16da33bb75675cf61f12db3b85d', 'eyJpdiI6IkhuTU4wbXZ6eTJvODM1ZE1iTjFydHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3V4dDNRV0JOQzZqamdYNkFcL1FPMjJTY3lmbTBFSjdjRU5FZ2lTbFNndkJqMlRiRE1oMkJuZmVJcldrR2ZcL05vK2haV2N0Q3htaTYxUXJITkc4ZktzXC9aTitTeWZEcFphbE5rd2FnZmQ1OHQ2VW53NlNpSllKTlBMaUxKMllLRHlqMlJlR2JoZkVhektXcUdnZ3drNDBud0NuRFlxZFpjREtYRDR6Z0NSUzBYTzBuTFFpdkVkT3JNSWlEcTVEVzVLWWxsVGVWXC9ROWJcL3ZxdTNkWGphMFRYd04xVXhaTGJXZVhHN2pSRlN6QnhFTUtoOTMweE56c3p6d2N2MDZ3ZXoyd2JWYlwvYks2WTFqd0x2UzdKd0lycDA4eVVMNUJvczllZ2dWN1J4cDd4ZERtR2VwVnVidWViXC9PM2xVa252WjBOV2xcLzk0SUpMT3JMT3BrVEl4VExxdmNZdVBkOE9mbTFmcUoyU1IyeUxQbCszdk5XT2FpV0REaFljcDhDRkpwNWNQUWhMV0doRG1aeDhobXhQdlF6RkhRZzlWdjZ3UWVrN3VKWVdvSEFiZXNBPSIsIm1hYyI6IjI4MTRiNzljYTU4ZTMzNDA3MTYwOTA2NmNmZGE1MzJmNTIzMWY1MWZhNTlkZDliNjc5ZDE2OTI0M2MxZTQ5MWMifQ==') in Store.php line 271
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 61